کفش هایت آن روز

هر دو برفی بودند

واژه ها را بگو !

انگار آن روز

فقط و فقط ، سه حرفی بودند

برگ زرد

مرگ عشق

روز سرد . . .

افعال نقش بسته در ذهنت

آن روز همگی صرفی بودند

بستن

رفتن

شکستن . . .

چه مثبت هایی که آن روز

به چشم تو ، همه منفی بودند

دسته ها : دلنوشته
X